Column: Kapper

As wae vreuger òm de 2 maondj nao de kapper moste (ich altiêd same mèt mien breurke) dan zagt oos mam: ‘Zèk mer tege de kapper: “flink opknippe!” Ich vònj det ein akelig woord, haaj d’r flink de sjörft aan, mer zagt toch mer braaf tege de kapper wat mam opgedrage haaj. Dan kreegse zoeën maf lake òm dich haer gehange, woeëvan de oetinj tösse diene nek en de kraag van diene bloes gefroemeldj woorte.Van klittebandj haje ze nog noeëts gehuuërdj.
Dan begost de kappert oos lang blèsse in de kortste kieëre tot stekelkes trök te bringe.
Het knippe van de ponnie waas ein crime! Dao haaj hae ein speciaal klein, vâls sjieërke veûr det altiêd waal effe in diene kop prikdje. ’t Waas eders kieër hetzelfdje leedje: de ponnie woort te kort en ein bitje sjeif aafgekniptj. Aaf en toe probeerdje se inne spegel te kieke en dan stònge dich de traone vlak achter de ouge. Want de vònst desse d’r inins knoerstòm oetzoogst.
Mer ’t ergste most dan nog kome! Asse dachst desse bekans klaor woorst dan doedje dae sadist diene kop hieëlemaol veureuver zoeëdet dien kin tege diene borst klapdje. Dan kwaam hieëlemaol van òngeroet de kaoj tondeus aangezoefdj…zjiii…zjiii…zjiii! Tot bekans bove ane kop alle haor wèg! Opknippe….! Ich heel dan mien ouge stiêf toe. Het leek ein ieëw te dore. Eindelik voog de kapper mèt ein fiên börstelke de kriebelendje häörkes oete nek. Dan zweidje hae ’t lake van mien sjouwers, klopdje det achter miene rök oet en zagt dan: “Zoeë, noê kinse d’r weer ein poeës tege!”
Ònmachtig en min of mieër verslage òmdet de kapper d’r völ te völ aaf haaj gehaaldj en mèt roeëj strepe inne nek vanne kratsendje tondeus leep ich mèt mien breurke heivers. Lieëlik lestig! Thoês gekome zagt oos mam: “Good gedaon jònges…lekker frisse köpkes!”

Grrrrr!
Lei