AETE

Saoves nao ’t aete sjòmmeltj ZU get inne snuiklaaj en paktj d’r ein dröpke oet. Nae, des neet hieëlemaol waor; ze paktj d’r ein stök of drie, veer en stiktj die allemaol tegeliêk inne moôndj. Ich vermoed det dit ein typisch vroewelikke hebbelikheid is. Mesjien de behoefte aan get mieër zaôt?  Mesjien de drang òm de knoflookgeur te verdringe? Mesjien gewoeën vanwege de lekkerigheid? Ich weit ’t neet. Oet naovraog bliêktj det völ vroulu dao last van hebbe. Veur de ein is sjòkkelaat ònvermijdelik, veur de anger zeen det paepermuntjes, rumboeëne of jujuupkes.

Gek genògt heb ich van al dees toevoeginge nao ’t aete gein last. Veur mich is ’t aet-laeve knoer-gemaekelik: sop, aerpel mèt vleis en (aaf en toe) ein kwekske pudding. Veerdig! De greuntjes, die ZU ònnoemelik belangriêk vintj moge veur hum achterwege bliêve.  En zoeë keumtj ’t det ich al lang klaor bin mèt aete en alvast ane aafwas begin, terwiel ZU nog minstens ein keteer blieftj naotaofele. Tis heur gegundj, dao neet van, mer ich kan d’r niks mèt.

“” verder lezen

APPELESIEN

Zoeëlang de mins besteit heter gedroumdj. Volges kinners dene droume òm indrökke diese hebst opgedaon te verwirke. Wie det allemaol in zien werk geit is neet te verklaore. Dao zeen minse die bewere det ze de droum van emes kinne oetlègge. Ich gluif dao niks van. Wat sjienbaar wáál beweze is is det eine droum mer ein paar sekonde doortj. En in die paar sekonde kinne zich dus in ein raozendj tempo taferele aafspeule diese sòms kinst naovertèlle, sòms mer veur ein gedeildje en sòms ouch hieëlemaol neet.

Miêne lèste droûm ging as volgtj:                                                                                             Ich droumdje det ich ein appelesien waâs. Ieërst hòng ich nog braaf greun aan eine boum in Spanje te hange. Mer door de lekker werm zòn woort ich stillekes aan mieër oranje en ouch voller. Det waas ein fijn geveûl. Bitje loom bungele en loestere nao de bieje die òm dich haer zoeme; aaf en toe striêktj ein keul windje langs dien wange.

Mer dae aangename tiêd doortj neet lang.

“APPELESIEN” verder lezen

ALIK

Wae wore thoês mèt ein tamelik groeët hoêshaoje. 5 jònges en 3 vroulu.

Miên vader wirkdje in ein febriek en most de cente binnebringe. Zelfs op zaoterdigmörge kwaam de febrieksbös al vreug aangereje òm de wirknemers op te hale.

Mien moder zörgdje veur ’t hoêshaoje. Ze haaj de heinj vaôl ane aêt, de was en ’t gepoets. En nateurlik ane opveujing vanne jòng want dao meudje pap zich neet mèt.

“ALIK” verder lezen

MÒTTE OF MOGE?

Wat moge wae alwiel toch völ! Moge is ‘in’.

Wae haje bie ein bekindje meubelboulevard in ’t zuide ein noe taofel gekochtj en wae woeëje bie kassa 17 gaon betale, zeet de gael-blauw juffrouw: “Gae moogtj de pas effe door de gleuf hale”. Ze bedoeldje nateurlik det ich det MOST doon, mer det klinktj sjienbaar get té dwingendj.

Al op jònge laeftiêd kriege de kiendjes op sjool dao mèt te make. De juf zeet: “Beste kinderen, jullie mogen nu je pen en je schrift op tafel leggen”. Ouch zu bedoeltj det de kiendjes det MÒTTE doon. Ze zeet neet tege ein vervaelendhj menneke ‘Ga jij onmiddelik op de gang staan!’ mer ze zeet: ‘Jij MAG even op de gang gaan staan tot je afgekoeld bent!’ Eigelik zooj zoeën menneke ins mòtte zègge: ‘Maag det of mòt det?’

“MÒTTE OF MOGE?” verder lezen

INTERVIEW HERTA

 “Hòndsjstroôntj oppe stoep”. Det bliêkt nog steeds ein vanne groeëtste ergernisse van minse  te zeên.

Dorròm hoeëg tiêd veur ein

INTERVIEW MÈT HERDER HERTA, HOÔNDJ

Morge Herta!  Good geslaope?
Geit waal, bin paar kieër wakker gewore door de hoôndj hiênaeve.

Ich zeen desse waal ein lekker zaochte manj hebst?
Jaowaal, euver mien manj heb ich neet te klage.

Lieëtj diene baas dich ouch geregeldj d’r oet?
Det is te doôn; ‘ne kieër of twieë per daâg

En maaktj gae dan ein lang wanjeling?
Och, det is bekans eders kieër ‘tzelfdje rundje; bitje routinewerk.

Woeë moogst dich dien behoefte doon?
Det liktj d’r aan. As ich mòt plasse doon ich det ònger ’t loupe oppe stoep en as ich mòt poepe dan maag ich effe los op ’t graasveldje naeve de sjool.
“INTERVIEW HERTA” verder lezen

PUNT.NL

 

Edere daag kome d’r waereldjwiêt hieë völ internetsites biê. Neet allein van bedriêve, mer ouch van door-de-waekse minse. Wat opvèltj is det de name van die sites almer langer waere. De mòst ieërst drie kieër mèt de ouge rolle veurdesse ze kinst laeze. Ein paar veurbieëldje:

‘www.helpmijncomputerlooptsteedsvast.nl ”www.makkelijkerkunnenwehetnietmaken.nl‘  ‘www.achttienjaarvrijenmaar.nl

Neet allein in Hollendj keumtj dit versjiensel veur. Net euver de grens in Belsj kinse d’r al ein paar vinje.

– ‘www.hetlekkerstefrietekotvangeistingen.be‘  – ‘www.eenpintekedagelijksdoetenemensgoedzulle.be

“PUNT.NL” verder lezen

POST

Oppe ròmmelmêrtj tösse 2e-hansj kleier zaag ich ein klak ligge. Doonkergriês mèt veurop sjoeën keupere lètters PTT. De mins achter ’t kräömke vroog d’r drie euro veûr! Ich heb ze effe opgezatte, keek in eine spegel en zaag weer drek miene oeëm veur mich dae jaorelânk bie de post heet gewirktj. Toen de PTT nog ein oerdegelik instituut waas. Wirke bie de post dieëtse zoeëget veur diên hieël laeve; einmaol post, altiêd post. De klak haaj door de jaore haer ein groef in ziêne verweerdje kop en ziên kapsel achtergelaote. Det kreeg de kapper neet mieër good.

“POST” verder lezen

SLAOPE

Edere aovendj roondj ein oor of 11 duike mien eega en ich in bèd. Nou ja…duike. Wae lègge os d’r gewoeën in. In ’t weekend kan ’t waal ins get later waere, want dan kome d’r knabbeldinger oppe taofel en dan heet de tillevisie nog waal ins get aardigs. Noê laas ich ein dees daag ein òngerzeuk van eine Ingelse dokter. Ein òngerzeuk woeë dae goje mins jaore euver gedaon heet. Tis dus neet zòmmer get! De  conclusie waas det apaart slaope van man en vrouw baeter is veur de relatie. Want, as ein van de partners ònröstig slieëptj of snörktj ister ein kans van 50% det de slaop van de angere weurtj verstuuërdj.

“SLAOPE” verder lezen

SALE

Het is ein gek dink! Zoeë gauw aster bie de klei-jerwinkels de vètte posters mèt “SALE”  (oetgesproke as “seel”) veur de etalage-roête hange òntwaaktj bie bie mien vrouw ein sluimerendj virus. De kònse neet wègdoewe of negere. Det ister gewoeën! Dao zeen trouwes genògt minse in ’t Wieërter landj die “SALE” oetspraeke as “SALEE”

SALE beteikentj simpelwèg “oetverkoûp”. ’t Heet sjienbaar nog mieër aantrèkkingskracht as det in ’t Ingels weurtj aangekondigdj.  Sòms waere d’r nog anger groeëte pepere biê gehange woeë-op steit wievöl  procent korting d’r waal neet gegaeve weurtj, variërendj van 10% tot waal 50%! Det wirktj bie ’t opkomendj virus nog ins wie eine roeëje lap op eine stier. Dao’s neet tege te vechte. Dao mòt!!! nao de stad gegange waere. Klei-jer vandoon of neet.

“SALE” verder lezen

Name

Wie gaon wae oos kiendje neume?? Die vraog is door aankomendje aojers lichelik altiêd al gestèldj.

Vreuger waas naamgaeving gein probleem. De boreling woord verneumdj nao oeëm of tante, opa of oma. Aaf oet! En anges kwaâm d’ein of d’angere heilige waal in bieëldj.

Kiêk nao  de liêstjes hiê-ònger en vergeliêk die mèt det van 1950.

Trèk dan dien eige konkluzie…….

                                                    jònges

      Nederlandj 2020        waereldjwiêt 2020          Rooj ± 1950

      Arthur                               Milo                                        Zjeng

      Noah                                 Asher                                      Harie

      Jules                                  Atticus                                    Pjaer

      Louis                                  Oliver                                     Bèr

      Lucas                                 Levi                                         Tiés

      Liam                                  Silas                                        Tjeu

      Adam                                 Arlo                                         Driek

      Victor                                Leo                                          Zjef

      Gabriel                              Theodore                             Koeëb

      Mohamed                         Jasper                                   Zjang

                                                      maegdjes

      Olivia                                    Mary                                                    Marie

      Emma                                  Elizabeth                                             Nel

      Mila                                        Alice                                                     Lies

      Louise                                   Anna                                                    An

      Lina                                        Grace                                                   Tru

      Alice                                       Katherine                                           Mie

      Sofia                                       Olivia                                                    To

      Mia                                           Sarah                                                    Lieën

      Anna                                        Victoria                                                Bet

      Juliette                                    Donna                                                  Mina

   LeiS