pashok

Het begost min of mieër ònsjöldjig, ein jaor of tieën geleje. Mer ‘t woort almer erger. En noê zeen wae op ‘t peuntj det  ich eine sterk òntwikkeldje hekel heb gekrege aan ‘t passe van noe klei-jer.  Det begintj al bie ‘t pashok. ‘t Zeen stink-dinger, de gerdien geit noeëts hieëlemaol toe en dao zeen altiêd te weinig häök òm dien klei-jer aan op te hange.

Stèl ich wil ein noe bòks passe.  De ieërste hekel begintj al bie ‘t oetdoon vanne sjoôn. Op zich is det veur eine kieër neet zoeë vrieët erg, mer de wetensjap det ich die nog minstens 5 kieër oet en aan mòt doon (al dan neet mèt de nistels gestrikt) maaktj mich kriegelig. As ich ein noe bòks wil passe  lèk ich de “aoj” op ein krökske (aster det steit) en dan vèltj gegarandeerdj miene portemonnee oete tes oppe groondj. Woeë laot ich dae ?? Dan weurtj de ieërste bòks  aangedaon. Gaon de rits en de knoup sònger mote toe dan is fase 1 goodgekeurdj. Fase 2 is eine blik inne spegel, meistal eine kwart slaag gedreidj. Dit òm  vast te kònne stèlle of bein en koontj redelik veur de daag kome. Vervolges weurtj nao de lingdje gekeke. Meistal isse te lânk! Det hooftj in miên geval  gein probleem te zeen, want mien vrouw is vrieët henjig mèt sjieër en nei-mesjiên. Dan gaon as vanzelf de henj inne tesse. Zitte die lekker? Deep zat?? Dan is de koup zoeë good as geslote. Althans wat mich betreftj. Mer de finale-goodkeuring zal toch van HEUR kome. En des altiêd ein spannendj momênt. Ich weit det ZU ane angere kantj van ‘t gerdienke steit te wachte. En as ich det ope sjuuf dan begintj de monstering. “Drei dich ins òm”,  is daovan ein van de ieërste bevele. “Doot dien henj ins oete tes” volgtj dao op. Dan sjuuftj ZU ein platte hândj tösse miene rök en de bòksebandj en keumtj de vraog: “Wie zitj ze?” Ongeachtj miên antjwoord vrees ich  HEUR opmerking: “Ich zal ins kieke ofse ouch nog ein maot kleiner (of groeëter) hebbe. Alwéér bòks (en sjoon) oet én weer aan! Erger dinger bestaon knap neet! Eindelik hebbe wae ze te pakke; de bòks die door HEUR good weurtj bevònje. Praise the Lord! Of ich ‘t zélf ouch waal ein gooj keus vinj is van minder belang.

Good, noê de naas snel op heivers aan!! Nae dus!.”Want ein biêpassendj humme is ouch van belang”, is HEUR stèlling. “En de sjoôn diese noê aan hebst passe  gaar neet bie dees bòks!” Ich veultj aan miên water. Ich bin d’r vandaag nog neet met klaor.

LeiS