Klusse

Aaf en toe kiêk ich waal ins nao ein klus-programma oppe tillevies. Des amuzant en ergelik tegeliêk. De zuûst manne van ’t type Ed en Willem Bever mèt eine brei-je glimlach allerlei klusse klaore.

In tegestèlling tot wat ich presteer verluiptj bie die men alles sònger probleme. Eine tegeslaâg kinne ze neet. De zuust noeët eine klusser dae in eine pot verf treutj aster ’t trepke aaf keumtj. Ein baan behang pèstj de ieërste kieër en sjeurtj noeëts. Ouch noeët eme dae zich mèt de hamer op ziene doem houtj of bie weem de beitel oetsjutj. Aster ein stök hout in verstek mòt waere gezaegdj löktj det de ieërste kieër en dao hooftj niks gesjaafdj of gesjoordj te waere. Eine kieër flink vloke, zoeëwie ich det waal ins doon keumtj bie die men neet veur.

Nae, bie Ed en Willem geit  ’t allemaol feilloos en ouch nog in ein rap tempo. Tösse ’t geklus door zûse òmme haverklap flitse veurbiêkome van doe-het-zelf groeëthede wie Praxis, Gamma of Hubo. Dao zûse noeëts eine kwaoje klantj binnekome dae ziên geldj trök wiltj hebbe òmdet ’t boormesjiên ’t neet duit. Nae, bie P,G of H  verluiptj alles nao wins en de klantj is drie kieër keuning.

 

Òndanks det ‘t bie mich  dèk mankeertj aan  gedäöldj,  technies inzicht en perfekte oug-handjcoördinatie probeer ich toch aaf en toe get inein te flânse of te reparere. Mèt wisselendj sukses. ’t Keumtj de lèste tiêd dèkker veur det ich mòt toegaeve det mien vrouw d’r sòms baetere kiêk op heet dan ich. Des waal ins vervaelendj want ’t manne-ego kriegtj toch eine knak.

Behalve klus-programma’s zuse  alwiel ouch regelmaotig  kook-programma’s. In bieëldj versjientj eine chef-kok dae aan’t werk is tösse ein roestvriê-staole wirkeilandj en ein 8-pits gaasfornuis. De kieker kan zich verlekkere aan blinkendje kèlles, sissendje boter en dampendje sjale. De kokert gebroêktj terme wie ‘inkoke’, ‘marinere’, ‘blanchere’ en ‘smore’. Het wiltj allemaol niks zègge. Ich kiêkt dao mèt gemingdje geveules nao. Ouch dao geit noeëts get mis. De melk kooktj neet euver, ’t bloomkoeëlsuiske bortj  neet aan en de aerpel haoje precies de gooj vastigheid.

Òm ’t gebrek aan klus-suksesse ein bitje te kompensere bin ich momenteel bezig òm ein paar van die moderne kookkunste oet te probere. Det löktj al aardig. Wat ich (zoeë wie oppe tillevies) nog mis is ein charmante assistente die mich de nuuëdige ingrediënte  mèt eine beminnelikke glimlach aanreiktj. Mien vrouw lieëntj zich dao neet veur. As ich inne keuke bezig bin maaktj ze det ze oete buurt blieftj.

 

LeiS