IHVBRBGGVDT

 

Trök kiekendj op 2020  maag ich neet klage. ‘t Hoês steiter nog, d’n auto rietj wie altiêd en dao keumtj nog steeds rouk oete sjoorsteîn. Edere daâg vèltj de gezèt inne bös, wae kinne os aaf en toe ein paar daag niks doôn permittere en zelfs eine groeëtere tillevisie zaât d’r aan.

Wiejer heb ich neet al te dèk ruzie mèt HEUR gadj, wae kinne de ker inne supermêrtj nog steeds vôl laje en de femilie keumtj sònger kwaoj gezichte regelmaotig òngerein.

 

 

Corona heet os neet te pakke gekrege (de gewoeëne griep trouwes ouch neet) de haor zeen neet völ griezer en mer ein bitje dunner gewore en vanne dokter moge wae allebei nog alles aete en drinke. De paracetamols ligge waal op ‘t nachtkestje mer die hebbe wae zeldje vandoon.

Noê wae ‘t toch euver de medische kantj  hebbe. Diverse controles bie de specialist  hebbe oetgeweze det de sterkdje inne brilleglaze precies geliêk is gebleve en det van ein huuërapparaat nog lang gein sprake is. Tenslotte heet de tandarts bie de lèste twieë halfjaorlikse beurte neet hove te bore of te trèkke. Vanachter heur moondjkepke zagt ze detjer good oetzaâg. Allein ein bitje kalkaanslaâg wègbeitele en det waastj. Zèk mer ins det det gein gunstig jaor waâs!

ZU vintj det ich al die zake baeter veur mich kan haoje. Neet ligge te stròffe euver astj dich good geit. En asse persé wáál ins meinst te mòtte stròffe (zoeë wie det dèk op eine verjaordaag geît) dan mòt ich det ònmiddelik aafkloppe. Op hout! En d’r ouch nog braaf serieus bie kieke.

‘Want’, zeet ZU,  ‘het kan edere daâg verangere! Mörge sjutse oet inne douche en dan brikse diene nek. Of de verwörmingsketel springtj oetreîn. Of de kriegst mot mèt de bure. Asse meinst desse d’r bèst…dan bèsse d’r nog neet!’           Wat ein wiêsheid!

En daobiê: HEUR meneer van dinke slutj waal aan bie de waarsjuwinge die dich edere daâg via radio en tillevies waere gegaeve. Beveurbieëldj asse noê eine auto kuipst dae se ‘t volgendj jaor pas hoofst te betale. Of asse wilst gaon hanjele in aandeile. De kinst gelök hebbe en ein paar cent verdene as de koerse ins bovegemiddeldj stijge. Mer veur hetzelfdje geldj bèsse euvermörge weer alles kwiêt.  De titel bove deze kollum zal noê waal dudelik zeên.

LeiS