Hoêsmân

As moderne echtgenoot spring ich aaf en toe  biê in ‘t hoêshaoje. Ich gaon nao de winkel, stofzuig, dweil astj vandoon is, striêk de was en staon regelmaotig aan ‘t fornuis òm get aetbaars klaor te  braoje. Allein de was, dao waog ich mich neet aan.

Mien vrouw kan die hulp waal waardere, mer noeëts veur 100%. In de gestreke bòks zitj meistal ein valse vaog. En al heb ich nao eige meining degelik gestofzuigdj, Zu vintj altiêd nog waal ein spinnewebke. As ich boeëdsjappe heb gedaon bliekt det ich altiêd waal gét vergaete bin. Òm kort te zeen, Ich doon vrieët zien bèst òm veur hoêsman te speule mer in heur ouge scoor ich hoeëgoet ein klein 6-ke.

 

De veurige waek heb ich  ins staon te kieke wie zu  de was sorteertj en wie ze vervolges ‘t wasmesjiên bedeentj. Het leek mich neet écht meulik.

Aafgeloupe zaoterdig waas zu mèt heur moder nao de stad òm eine noewe bril aan te sjaffe. Ich zaag de manj vol voele was naeve ‘t wasmesjiên staon en kreeg inins de drang òm toch ins ‘t avontuur aan te gaon.

Ich zocht de witte was bie-ein en woeëj ‘t deurke ope make. Ich trochter hiê en dao ins aan, mer dao kwaam nommenantj gein beweging in. Tot ich puur toevallig op ein oranje knupke doedje en de klep opefloepdje.

De was d’r in proppe en de deur weer toemake waas ein fluitje van eine cent.

Noê ‘t wasprogramma. Meugelikhede zat: speule, veurwas, hoofdwas, poompe, kreukbeveiliging….Ich dreidje de knòp nateurlik nao ‘hoofdwas’. Dan nog de keus in grade tôsse 30 en 95. Ich sjadje det 70 waal genògt most zeen. Vervolges de knòp veur ‘t toeretâl (1000 leek mich waal zat)

Op start gedoedj…en tink leep! Hae maakdje zelfs ein tevreje, snorrendj geluid. ‘t Is eine volautomaat, dus ich hoofdje d’r neet biê te blieve staon.

Net zoeëwie zu det altiêd duit ging ich òngertösse de stofzuiger laote janke en de aerpel sjèlle. Nao ein eurke huuërdje ich de tròmmel  mèt ein rotvaartje roondjdrei-je De centrifu waas aan’t werk, begreep ich. Efkes later waas tink stil. Oetgewasse.

Braaf gruuëts det ‘t mich veur de 1e kieër gelöktj waas òm ein mesjiên was te drei-je, haaldje ich alles oete tròmmel.

‘t Roôk neet hieëlemaol wie ‘t anges altiêd ruûktj, mer alla! Ein keteer later hòng alles netjes oppe draod te druuëge.

Toen zu heivers kwaâm stòng ze d’r echt van te kieke det ich hieëlemaol allein de was haaj gedaon. Ze haaj wáál de opmerking det de was d’r get befroemeldj biê hòng. Mer boete det haaj ich toch ins gooj puntje gescoordj, Dacht ich! In eder gevâl mieër dan ein mager 6-ke! Tot zu vroog: “Welke waspoejer hebse eigelik gebroêktj?”

Eh……….waspoejer?????